Privacy Policy

Privacyverklaring
1. Voorwerp
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, contracterende partijen en klanten, hierna genoemd “klanten” van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van ons platvorm of dienst, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als klant.
U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.
2. Goedkeuring
Door gebruik te maken van ons platvorm of onze website, aangeboden door “Green Destinations”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, eventueel met als handels- of commerciële benaming “certihome” en/of “certilogies” en/of “de immowinkel”, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Klemskerkestraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0478.398.654 en met BTW nummer BE 0478.398.654, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
3. Verwerking van de persoonsgegevens
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites, het platvorm of de dienst en voor de aanbieding van bepaalde diensten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het verwerken van uw bestelling, om in te kunnen loggen en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag of bestelling, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.
Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg of via post contacteren.
4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
- Een contractuele relatie van zodra u van onze diensten gebruik maakt of een bestelling plaats of inlogt op ons platvorm.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
5. Overdracht van de persoonsgegevens
Wij delen Uw persoonsgegevens niet aan derden mee, met uitzondering voor de uitvoering van een door U geplaatste bestelling.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.
U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken, doch de intrekking gaat pas in nadat een lopende door U geplaatste bestelling afgehandeld werd.
6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?
Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van tien (10) jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, zijnde onze tienjarige aansprakelijkheid, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en nemen overeenkomstig onze financiële en technische mogelijkheden de nodige veiligheidsmaatregelen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te proberen te voorkomen.
8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Uw gegevens worden verwerkt door de voormelde vennootschap “Green Destinations”.
U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: [info[at]deimmowinkel.be]
De gegevens worden tevens verwerkt door een keuringsorganisme dewelke op uw bestelling is ingegaan.
9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen door ons op voormelde mailadres te contacteren ofwel door een aangetekende brief te sturen naar de voormelde maatschappelijke zetel.
10. Cookies
Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.
U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.
Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookie-beleid.
11. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit
Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot voormeld mailadres of de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be